Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi (za prijave do 16. 3. 2018: 132,75 EUR + DDV - 25% popust)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 8:30 -15:00

Konferenca je potekala : 23.3.2018
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Delovna razmerja v teoriji in praksi (za prijave do 16. 3. 2018: 132,75 EUR + DDV - 25% popust)


9:10 – 10:30 Nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri spoštovanju delovnega časa, odmorov in počitka
Prispevek naj bi delodajalce opozoril na nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih, da bodo lahko zakonito, hkrati pa uspešno prilagodili poslovanje.

 • Kršitve delovnopravne zakonodaje danes ne vplivajo le na pravice delavcev, velik učinek imajo na poslovanje delodajalcev.
 • Ena ali več kršitev delovnopravne zakonodaje lahko pomeni tudi prepoved kandidiranja na javnih naročilih, prepoved zaposlovanja tujcev, prepoved odpiranja novih podjetij…

Zato je pomembno, da poslujete zakonito, da ne kršite določb ZDR-1, da v rokih izplačujete plače, da pravilno vodite evidence, da pisno odrejate nadurno delo, da delavcem zagotavljate počitke…

Predavateljica: ga. Nataša Trček, glavna inšpektorica za delo


10:30 – 11:00 Diskriminacija na delovnem mestu – kako jo prepoznati in preprečiti?

Prikaz pravne ureditve s praktičnimi primeri, ki vključujejo sodno prakso EU in Slovenije;

 • Poudarki iz nedavno uveljavljenega Zakona o varstvu pred diskriminacijo;
 • Izjeme od prepovedi diskriminacije – ko je različno obravnavanje dopustno ali celo potrebno;
 • Izkušnje in ugotovitve naših inšpektorjev za delo na področju izvajanja prepovedi diskriminacije;
 • Kratka predstavitev projekta IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« in možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem.

Predavateljica: Tanja Cmrečnjak Pelicon, Inšpektorat RS za delo


11:15 – 11:30 Kratek odmor


11:30 – 12:15 Podjetja imajo priložnost pridobiti nepovratna sredstva za razvoj kadrov

Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije spodbuja razvoj kadrov prek različnih programov, ki omogočajo pridobitev sredstev za vlaganje v človeške vire. Na področju razvoja kadrov je velik poudarek na izmenjavi izkušenj in prenosu različnih znanj, predvsem pa na implementaciji dobrih primerov v prakso. Z razvojem upravljanja zaposlenih, torej razvojem kadrovskih področij v podjetjih, in s pridobivanjem dodatnih kompetenc zaposlenih bomo lahko uspešno odgovorili na zdajšnje in prihodnje izzive, ki jih prinašajo spremenjene razmere v družbi in na trgu dela.

V prispevku bodo predstavljeni programi s področja razvoja kadrov in možnosti za pridobitev sredstev za razvoj zaposlenih.

Predavateljica: Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada RS


12:15 – 13:00 Odmor s pogostitvijo


13:00 – 14:15 Spremembe glede povračil stroškov v zakonu o dohodnini, prikrite oblike delovnih razmerij in oblike dela zunaj zaposlovanja…

Delo za nedoločen čas je v Sloveniji še vedno prevladujoča oblika zaposlitve, a hkrati se množijo tako imenovane netipične oblike dela.

 • Prikrite oblike zaposlitve – podjemne pogodbe, delo preko študentskega servisa in sodelovanje z s.p.
 • Kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati pri presoji
 • Ugotovitve v praksi
 • Spremembe glede povračil stroškov pri kratkotrajnih napotitvah v druge države članice EU v zakonu o dohodnini
 • Razmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino
 • Povračila stroškov v primeru različnih oblik poti v tujino
 • Druge novosti, ki jih prinaša zakon o dohodnini v letu 2018
 • Kratka predstavitev novosti na področju delovnih razmerij (minimalna plača, Izplačevanje delovne uspešnosti za starejše delavce, ...)

Predavatelj: Dušan Jeraj, Taxgroup, svetovalne rešitve, d. o. o.


14:15 – 15:15 Sodobni pristopi pri zaposlovanju kadrov in pomen čustvene inteligence

Raziskave kažejo, da so čustveno inteligentne osebe na svojih delovnih mestih mnogo bolj učinkovite in imajo boljše odnose s sodelavci, kot osebe, ki teh veščin nimajo. Čustveno inteligentne osebe tudi lažje sprejemajo pomembne odločitve, znajo postavljati in dosegati realne cilje ter ob tem doživljajo občutke sreče in zadovoljstva.

 • zgradba čustvenih spretnosti
 • moč socialne inteligence v medsebojnih odnosih
 • lastnosti čustveno inteligentnih zaposlenih
 • most sodelovanja (dr. paul watzlawik)

Predavateljica: mag. Irena Deželak, Academia Uspeha II., mednarodni coach


KOTIZACIJA: 177 EUR + DDV (Ne spreglejte še UGODNE ponudbe za prijave do 16. 3. 2018)