Konferenca:
Delovna razmerja v teoriji in praksi

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9:00-15:00

Konferenca je potekala : 27.3.2019
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Delovna razmerja v teoriji in praksi

8:30 - 9:00

Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

9:05 - 9:40

Izzivi na trgu delovne sile


Predavateljica:
mag. Katja Rihar Bajuk,
generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ.

Vizija prihodnosti na trgu delovne sile s poudarkom na problematiki mladih in starejših na trgu delovne sile, prekarnosti ter dohodkovni neenakosti.

Pred slovenskimi podjetji je poseben izziv, kako spodbuditi svoje zaposlene, da bi bili bolj učinkoviti in bi več pripomogli k uspehu podjetja.

9:40 - 10:00

Spodbude delodajalcem na področju razvoja kadrov in pomen vseživljenjskega učenja


Predavateljica:
Irena Kuntarič Hribar

Spremenjene razmere v družbi na račun demografskih trendov in številnih drugih dejavnikov vplivajo na trg dela in delodajalcem prinašajo številne izzive. Programi so namenjeni podjetjem, zaposlenim in izobraževalnim institucijam, cilji pa so pridobivanje dodatnih kompetenc zaposlenih, povezovanje izobraževalnega sistema z gospodarstvom in povezovanje podjetij na področju vlaganja v znanje. Usmerjeni so v upravljanje s starejšimi zaposlenimi, dvig izobrazbene ravni, pridobivanje praktičnih izkušenj že v procesu izobraževanja in štipendiranje. Vseživljenjsko učenje je gonilo napredka tako posameznika kot družbe, zato si moramo skupaj prizadevati napredek na tem področju.

 • programi sklada s področja razvoja kadrov in možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj zaposlenih

10:00 - 10:30

Delovna razmerja in kršitve – opažanja in priporočila IRSD


Predavatelj:
Jadranko Grlić,
glavni inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo

Priporočila in opažanja Inšpektorata RS za delo glede kršitev predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavkah ter varnost delavcev pri delu.

10:30 - 10:45

Kratek odmor

10:45 - 11:45

Novosti na področju letnega dopusta in dileme pri delovnem času


Predavateljica:
mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Določbe Zakona o delovnih razmerjih se glede letnega dopusta niso spremenile že vse od njegove uveljavitve leta 2013. Slovenski zakonodaji pa kroji usodo tudi več novejših sodb Sodišča EU, ki na področju izrabe in izplačila neizrabljenega letnega dopusta prinašajo za prakso pomembne novosti, s katerimi mora biti seznanjena vsaka pravna in kadrovska služba, sicer ji lahko grozijo denarni zahtevki delavcev.

 • Problematika izrabe delovnega časa v praksi in najpogostejše težave.
 • Na praktičnih primerih si bomo pogledali možne načine določanja delovnega časa varovanim kategorijam delavcev (invalidi, starejši, starši).
 • Kateri delavci absolutno ne smejo opravljati nadurnega dela, kateri pa ob določenih pogojih?
 • S katerimi težavami se srečujejo delodajalci pri neenakomernem razporejanju delovnega časa delavcem?
 • Katere ure pomenijo nadure in katere višek ur ter kako je z beleženjem odsotnosti delavcev?

11:45 - 12:45

Odmor s pogostitvijo

12:45 - 13:45

Digitalizacija HR funkcije


Predavatelj:
Urban Rozina

Sodobne IT-rešitve omogočajo in pomagajo kadrovski službi uspešno in kakovostno opraviti naloge. Digitalna transformacija je v poslovnem svetu »buzz word« že nekaj let prisotna in spreminja tudi vlogo ter pomen kadrovske funkcije. HR prehaja v vlogo voditeljstva in postaja desna roka vodstva.

Sodobne IT-rešitve, ki jih kadrovska služba potrebuje pri svojem delu:

 • Centralizacija in obdelava podatkov o zaposlenih.
 • Letni razgovori, izobraževanja, ciljno vodenje, ocenjevanje kompetenc.
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti, nagrajevanje, napredovanje, nasledstva.
 • Iskanje talentov.

13:45 - 14:45

Kako s sodelovanjem HR in marketinga izboljšati komunikacijo in predstavnost podjetja?


Predavateljica:
Manca Korelc, mag.

Družbeni mediji so pred leti v podjetja vnesli novo dimenzijo, ki pa se vse bolj spreminja. Dandanes imajo LinkedIn, Instagram, Facebook in druga omrežja pomembno vlogo v strategiji podjetja. Pomembno je, da kadroviki izstopijo iz ozadja in skupaj z marketingom zastavijo strategijo. Lahko rečemo, da kadrovska služba postaja nov način marketinga, saj je vse pomembnejši del komunikacije podjetja. Ta se najbolj učinkovito vrši na družbenih medijih, ki omogočajo gradnjo employer branda. Predstavili bomo konkretne napotke, kako lahko zaposleni v kadrovskih službah izkoristijo sodobne družbene medije za učinkovit strateški komunikacijski načrt.

 • Pomen različnih družbenih medijev.
 • Zadnji social media trendi.
 • Kako prepoznati ustrezno družbeno omrežje?
 • Kako v HR izkoristiti družbena omrežja s poudarkom na FB, IG in LI?
 • Kako usmerjeno komunicirati na družbenih medijih?
 • Kako spodbuditi zaposlene k aktivnosti na družbenih medijih?
 • Konkretni nasveti, kako lahko marketing in HR nastopijo skupaj na družbenih medijih
 • Primeri dobre prakse.

Kotizacija:188 EUR + DDV

NE ZAMUDITE UGODNOSTI ZA PRVE PRIJAVE!

 • za prijave do 10.3.:kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 15.3.: kotizacija 137 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)
 • za prijave do 19.3.: kotizacija 154 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Mnenja udeležencev - Delovna razmerja v teoriji in praksi

Partnerji - Delovna razmerja v teoriji in praksi