Konferenca:
Od projekta do objekta v letu 2017 - spremembe prostorske in gradbene zakonodaje (LAST MINUTE -10%: 153 EUR+DDV, dodatna oseba 99 EUR+DDV)

Trajanje konference: 1-dnevna konferenca

Info

Kotizacija: brez DDV

Trajanje: 9.00 - 15.00

Konferenca je potekala : 24.11.2017
Kraj: Ljubljana

Tema

Program - Od projekta do objekta v letu 2017 - spremembe prostorske in gradbene zakonodaje (LAST MINUTE -10%: 153 EUR+DDV, dodatna oseba 99 EUR+DDV)

Gradbeništvo je  panoga, ki predstavlja zelo pomembno vlogo v zagotavljanju trajnostnega  razvoja. Spreminjanje zakonodaje ima zato za cilj in namen ureditev teh  področij na enostavnejši način, na podlagi celovitih gradbenih, okoljskih,  prostorskih in družbenih meril, tako za nove prostorske načrte in novogradnje  kot za že zgrajene objekte oziroma njihovo adaptacijo. Določena gradbena in z  gradbeništvom povezana praksa je že uveljavljena, veliko vidikov v zvezi z  novostmi in prilagajanjem nanje pa boste izvedeli v prispevkih strokovnjakov in  pravnikov.

Konferenca je namenjena


Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, inštalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.Potek konference:

8:30 – 9:00 – Dobrodošlica ob jutranji kavi

9:00 – 10:00 - Novosti v prostorski in gradbeni zakonodaji ter podzakonskih aktih za doseganje ustrezne in trajnostne gradnje  stavb

 • Spremembe gradbenega zakona (bistvene novosti, predstavitev poglavja o gradbenih proizvodih, v povezavi z obstoječo evropsko zakonodajo v zvezi s trženjem in vgradnjo)
 • Predstavitev prilog gradbenega zakona glede zahtevnosti objektov in pravilnika o projektni dokumentaciji
 • Zakonodaja za gradbene proizvode (Evropska uredba št. 305/2011, Zakon o gradbenih proizvodih) in postopki za zagotavljanje pomembnih lastnosti objektov
 • Vidiki trajnostne gradnje stavb (ekološka, ekonomska., tehnična in energetska kakovost) in smernice

Predavateljica: mag. Emilija Bratovž


10:00 – 10:15 -  Kratek odmor

10:15 – 11:15 ZJN-3 na področju gradbenih poslov, Zelena javna naročila
S 1. aprilom spremenjena zakonodaja na področju javnih naročil je (in še bo) prinesla nekatere vsebinske spremembe, med njimi tudi nekaj takšnih, ki bodo olajšali sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Prakse Državne revizijske komisije po ZJN-3 še ni veliko, pričakujemo pa, da se bo kar nekaj vprašanj ponovno odprlo ali uredilo drugače, kot smo bili vajeni doslej.

 • splošno in infrastrukturno področje, mejne vrednosti, nekatere izjeme pri uporabi, kratek pregled postopka - merila, opozorilo na kakšen prekršek ponudnika
 • javni podatki in poslovna tajnost, vpogled
 • razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje (ESPD obrazec)
 • sodelovanje s podizvajalci (možnost zamenjave)
 • dovoljene spremembe pogodbe v času izvajanja
 • zeleno javno naročanje: napoved (smernic) nove ureditve

Predavateljica: mag. Ravnikar Šurk Miriam

11:15 – 12:00 – Odmor s pogostitvijo

12:00 – 13:30  Zahtevki podizvajalcev neposredno od investitorja
V zadnjih letih se je povečalo število gradenj, kjer poleg glavnih izvajalcev sodelujejo tudi podizvajalci. Podizvajalci (običajno) nimajo sklenjene pogodbe z naročnikom (investitorjem), temveč z glavnim izvajalcem. Zato je pomembna ureditev možnosti plačila opravljenega dela izvajalca neposredno od investitorja. Posebej pa je urejen postopek in pravila ter zahtevki nominiranih podizvajalcev po Zakonu o javnih naročilih. Na tem področju se je izoblikovala že obširna sodna praksa, ki predstavlja vodilo ravnanja in postopkov v teh primerih.

 • neposredni zahtevek podizvajalca do investitorja po 631. členu Obligacijskega zakonika
 • zahtevki podizvajalcev po Zakonu o javnih naročilih
 • predstavitev aktualne sodne prakse

Predavateljica: Dida Volk

13:30 – 13:45 Odličnost v gradbeništvu
Predavatelj: Janko Rozman

13:45 – 14:30 Novosti in pričakovane spremembe zakonodaje
Zakon o graditvi objektov- Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih

 • olajšani pogoji za nekatere vrste gradnje
 • opustitev obveznosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov
 • lažja pridobitev gradbenega dovoljenja (na podlagi bolj strnjene in manj obsežne dokumentacije)
 • uzakonitev možnosti skrajšanega postopka pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
 • določitev dvotirnega nadzora nad izvajanjem gradenj, za katere ni potrebno pridobiti gradbenih dovoljenj (gradbena inšpekcija in občinska inšpekcija)
 • integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja
 • večja vloga in odgovornost udeležencev
 • nadomestitev uporabnega dovoljenja s prijavo dokončanja gradnje
 • legalizacija neproblematičnih nedovoljenih gradenj
 • omogočanje manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja med gradnjo brez tveganja za neskladnost gradnje
 • odgovornost izvajalcev pri gradnji

Predavatelj: mag. Boštjan J.Turk


14.30 – 15:00 - Razprava

Kotizacija: 170,00 EUR + DDV (LAST MINUTE -10%: 153 EUR+DDV)

-  99 EUR + DDV za dodatno osebo iz organizacije


Ob prijavi DARILO Založbe VD: 3-mesečno naročnino po izbiri na:

Mnenja udeležencev - Od projekta do objekta v letu 2017 - spremembe prostorske in gradbene zakonodaje (LAST MINUTE -10%: 153 EUR+DDV, dodatna oseba 99 EUR+DDV)


On-line priročnik: Od projekta do objekta   

Priprava, vodenje in organizacija gradnje
On-line priročnik: Požarna varnost na delovnem mestu in doma - nasveti in smernice   

On-line priročnik Požarna varnost na delovnem mestuOn-line priročnik: Zakon o javnem naročanju s komentarjem 
  

On-line priročnik o Zakonu o javnem naročanju