Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji uporabe produktov

Politika zasebnosti

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. opredeljujejo pogoje uporabe produktov založbe Verlag Dashöfer in veljajo za vse vrste uporabnikov: neregistrirane anonimne uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila oz. pogodbe na produkte založbe Verlag Dashöfer.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120.člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83-/2001 do 40/2007), ki dopolnjujejo naročilo oz. pogodbo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh založbe Verlag Dashöfer.

2. Obrazložitev osnovnih pojmov

3. Vsebina storitev

Storitve družbe Verlag Dashöfer ponujajo produkte s področja davkov in računovodstva, kadrovanja in kadrovskega managementa, financ, vodenja in poslovanja, izobraževanja in seminarjev, in sicer v tiskani in/ali on line obliki.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. uporabnike on-line storitev opozarja, da so informacije in podatki na spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. omogoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

4. Pravice in obveznosti založbe

6. Pravice in obveznosti naročnika

7. Posebne določbe k pravicam in dolžnostim naročnika – fizične osebe

8. Določbe k posameznim produktom

9. Politika zasebnosti – varstvo osebnih podatkov

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) zavezuje vse zaposlene v založbi, vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi, tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali izvajanja storitev operaterja in je opredeljena v Politiki upravljanja osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679.

Založba zbira in vodi v zbirki osebnih podatkov naslednje vrste osebnih podatkov naročnika:

S soglasjem naročnika (e-obrazec/tiskani obrazec) lahko založba za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev zbira tudi druge podatke o naročniku.

Podatki se obdelujejo za namene opisane v naših Splošnih pogojih poslovanja objavljenih na spletnih straneh založbe:

Naročniki lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@dashofer.si ali to sporočijo na Oddelek kupcev na tel.: 01/4345 590.

On-line storitve družbe Verlag Dashöfer uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

10. Prenehanje naročniškega razmerja

Naročnik ima pravico do prenehanja naročniškega razmerja.

Prenehanje naročniškega razmerja je možno samo v pisni obliki (po pošti ali preko elektronske pošte), minimalno 6 koledarskih tednov pred zaključkom tekočega naročniškega razmerja. Koledarski teden pomeni 7 dni.

V primeru, da naročnik odstopa od naročniškega razmerja ne sporoči v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, se naročniku avtomatsko podaljša naročniško obdobje za enako obdobje kot je bilo sklenjeno zadnje naročniško razmerje.

Vsekakor je možno ob vašem zahtevku tudi preprečiti uporabo vaših podatkov s strani našega podjetja in sicer:

11. Tehnična in vsebinska podpora

Založba zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro prek pošte, elektronske pošte, telefona in telefaksa.

Naročnik lahko družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo družba najkasneje v dveh delovnih dneh posredovala odgovor.

12. Končne določbe

Naročnik s poslano naročilnico potrjuje, da se je temi Splošnimi pogoji poslovanja seznanil, jih v celoti razumel in se z njimi strinja.

Za odnose, ki jih ti Splošni pogoji poslovanja ne urejajo, se smiselno uporabljajo določbe splošno zavezujočih predpisov.

Založba si pridružuje pravico do sprememb Splošnih pogojev poslovanja. Dolžnost obveščanja naročnika izpolni z objavo spremenjenih splošnih pogojev na ustreznem mestu na spletni strani založbe ter njenih produktov.

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno stvarno sodišče, ki velja za sedež izvajalca.

 

Ljubljana, 15. 1. 2020